Groepen
Team
Nieuws

Leerlingenzorg

Zorg voor onze leerlingen

De dagelijkse zorg voor de leerlingen, de groep en de school wordt verzorgd door de leerkrachten. Onze intern begeleider ondersteunt hen daarbij op dinsdag en woensdag.

Indien gewenst kunnen wij ondersteuning vragen van leerkrachten uit het speciaal basisonderwijs en het samenwerkingsverband passend onderwijs. We werken nauw samen met scholen voor speciaal onderwijs in de regio. Deze ambulant begeleiders komen dan op school om, samen met de leerkracht te kijken hoe een kind het beste geholpen kan worden.

De ontwikkeling van de kinderen

We volgen de voortgang en de ontwikkeling van onze kinderen nauwgezet. We observeren kinderen en nemen voor bepaalde vakken methodetoetsen af. De resultaten hiervan worden bijgehouden in ons digitaal systeem Eduscope. Daarnaast nemen we de landelijke Citotoetsen af. De resultaten hiervan worden bijgehouden in ons Leerling Ontwikkel Volg Systeem (LOVS).

Alle resultaten worden met kinderen en ouders gedeeld.

We maken op school twee keer per jaar een analyse van alle gegevens van de leerlingen via een zogenaamde trendanalyse. Op basis daarvan stellen wij onze groepshandelingsplannen op. Sommige leerlingen hebben een Persoonlijk Ontwikkel Plan.

Sociaal emotionele ontwikkeling volgmodel KanVAS

Wij zijn verplicht om bij onze leerlingen te monitoren in welke mate zij zich veilig voelen op school. Sociale Veiligheid dient te gebeuren met een gestandaardiseerd instrument dat betrouwbaar en valide is. Stichting Kanjertraining heeft het volgmodel KanVAS ontwikkelt waarvan wij gebruik maken.  In een korte tijd kunnen wij relevante informatie verzamelen over het welbevinden van onze leerlingen, de veiligheidsbeleving, de mate van agressie die kinderen ondervinden, maar ook de angst die zij ervaren, de mate waarin de klas mogelijke problemen ziet en of de leerkracht in staat is hier op een adequate manier tegen op te treden.

Verslaglegging

Van elke leerling wordt een leerling-dossier bijgehouden. Hierin worden belangrijke gegevens, voortgangsbesprekingen, plannen van aanpak, rapportgegevens, e.d. bewaard. De Intern Begeleider beheert deze dossiers. Ouders hebben altijd het recht van inzage in het dossier van hun eigen kind. We stellen het op prijs om dit samen te doen zodat we een toelichting op zaken kunnen geven. Uiteraard gaan we zo zorgvuldig mogelijk om met privacygevoelige zaken en worden deze alleen na toestemming van uw kant met derden besproken. Ons doel is om een zo goed mogelijk beeld vast te leggen over het afgestemde onderwijsaanbod voor uw kind.

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken (HGW) wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast.

Op de Paus Joannes werken wij handelingsgericht (HGW) met een zorgcylcus. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het te geven onderwijs in de groep. We delen het schooljaar op in 4 perioden van 10 schoolweken. Na elke periode evalueren we ons onderwijsaanbod en passen deze eventueel aan. De Intern Begeleider en eventueel externe deskundigen ondersteunen en coachen de leerkrachten hierbij.

Binnen onze zorgcyclus zijn de volgende fasen te onderscheiden:

  1. Werken in groepen

De leerkracht evalueert en verzamelt gegevens uit toetsen en observaties. Hij signaleert en clustert leerlingen met gelijke onderwijsbehoeften en zet deze in het groepsoverzicht. Vanuit dit groepsoverzicht wordt een groepsplan voor het betreffende vakgebied opgesteld.

  1. Groepsbespreking

De intern begeleider bespreekt samen met de leerkracht het vorige en het nieuwe groepsoverzicht. Dit geldt ook voor het groepsplan. Het lesaanbod voor de verschillende subgroepen wordt besproken en bij leerlingen met extra zorg worden de onderwijsbehoeften aangescherpt. De leerkracht kan tijdens de groepsbespreking een leerling aanmelden voor een leerlingbespreking.

  1. Leerlingbespreking

In een leerlingbespreking wordt er gezocht naar antwoorden op vragen van leerkracht, ouder en kind. De onderwijsbehoeften van de leerling worden verhelderd en er wordt bekeken hoe we er in groepsverband aan tegemoet kunnen komen.

  1. Individuele handelingsplan

Na een leerlingbespreking wordt er bekeken wat een leerling individueel nodig heeft. Dit wordt voor zover mogelijk beschreven in het groepsplan. We gaan namelijk steeds uit van het werken in drie instructiegroepen. Voor sommige kinderen wordt er een persoonlijk ontwikkel plan opgesteld, een OPP (ontwikkelingsperspectief).

  1. Extern handelen

Na een leerlingbespreking kan er externe hulp worden ingeroepen om een aantal zaken te onderzoeken of om begeleiding of consultatie op te starten. Dit gebeurt via een School Ondersteunings Team (SOT)-aanmelding. Dit gebeurt altijd in overleg met- en na toestemming van de ouders.

  1. Externe zorg: verwijzing

Als wij als school niet in staat zijn om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van een individuele leerling, dan wordt er, in overleg met ouders en externen, gekeken naar de best passende onderwijsplek. Dit kan leiden tot passende ondersteuning binnen of mogelijk buiten de school, waarbij terugplaatsing ook zeker tot de mogelijkheden behoort als blijkt dat wij aan de onderwijsbehoefte van de leerling kunnen voldoen.

Tot slot

Als school willen wij een zo passend mogelijk aanbod aanbieden. Toch komt het voor dat ouders zelf ook ondersteuning voor hun kind gaan zoeken. Wij stellen het erg op prijs dat wij daarvan op de hoogte gehouden worden en het liefst via overleg vooraf. Een juiste afstemming is in het belang van alle betrokkenen.

Meer-en hoogbegaafdheid

  1. Nieuwe aanmeldingen: Wengesprekken

Alle kleuters die instromen krijgen voordat ze starten op de Paus Joannes een zogenaamd “Wengesprek”. Hiervoor zetten wij het signaleringsmodel knappe kleuters in. Tijdens dit gesprek met ouders, leerling en een leerkracht wisselen we informatie uit en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Het kind mag  spelen met materialen en  kleine opdrachten uitvoeren onder begeleiding van een leerkracht van onze school. Op deze wijze kunnen we kinderen met verschillende hulpvragen, leerstijlen en interesses al sneller signaleren en hier op inspelen in ons onderwijsaanbod. Mochten we tijdens dit wengesprek al eventuele meer- en hoogbegaafdheid signaleren dan worden er gelijk vervolgstappen gezet. Hierbij valt te denken aan; informatievoorziening naar de eigen leerkracht en aanpassing onderwijsaanbod.

De ervaring is dat dit voor álle nieuwe leerlingen een meerwaarde heeft omdat het veel informatie geeft op het gebied van b.v. spraakontwikkeling, ruimtelijk inzicht, interesses en karaktereigenschappen van een kind. Zo proberen we vanaf de start onze leerlingen goed te begeleiden in hun schoolloopbaan.

  1. Groep 1 en 2

In de kleutergroepen wordt gewerkt met basisontwikkeling als uitgangspunt. Betrokkenheid en het maken van eigen keuzes door kinderen zijn hierbij van groot belang. Kleuters leren al spelend. Kinderen worden door o.a. de klasseninrichting en materialen uitgenodigd tot spelen en kunnen opgedane ervaringen zelfstandig verwerken.

Op onze school komen de basisvaardigheden, rekenen, lezen, taal en schrijven ruimschoots aan bod. In de kleutergroepen wordt gekeken in hoeverre de lees- reken- en schrijfvoorwaarden aanwezig zijn.

Voor die kinderen die al interesse in lezen, schrijven, taal en rekenen hebben zijn materialen aanwezig. Een voorbeeld is de Groep 2 Kast met materialen voor het voorbereidend rekenen, schrijven en taal. De methode Onderbouwd (rekenen en taal) geeft daarbij een doorgaande lijn aan van waaruit de leerkracht met de leerlingen kan werken.

  1. De Uitpluizerij

De Uitpluizerij is een praktijk voor leerlingen die behoefte hebben aan extra of anders vormgegeven onderwijs. Hierbij komen we tegemoet aan de behoeftes van meer- en hoogbegaafde kinderen. Uit de theorie en praktijk is gebleken dat deze leerlingen vaak meer ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld bij het stellen van doelen, plannen of bij het volhouden en het behouden van de eigen identiteit. Dit omdat ze cognitief sterk zijn en deze vaardigheden vaak niet gebruiken omdat het “vanzelf” gaat. Wij werken in De Uitpluizerij aan deze doelen door de leerlingen zelf een leerdoel te laten formuleren en de leerkracht als coach te laten begeleiden in dit proces. Hierbij kun je denken aan muzieklessen, technieklessen, creatief denken en doen.

De speciale leerlingenzorg: Plein Midden Twente

Onderstaande alinea is aangereikt vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs, waarvan wij deel uit maken. De tekst is integraal overgenomen en zal naast deze publicatie in het schoolplan ook jaarlijks in de schoolgids opgenomen worden.

De school van uw kind maakt deel uit van de subregio Plein Midden Twente dat valt binnen het Samenwerkingsverband 23.02.  Het Samenwerkingsverband richt zich op het realiseren van Passend Onderwijs. Plein Midden Twente bestaat uit een samenwerking van dertien schoolbesturen en vier gemeenten. Die samenwerking is gericht op het optimaal ondersteunen van alle deelnemende scholen binnen de regio Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen in de zorg voor hun leerlingen.

Binnen Plein Midden Twente is een uniforme werkwijze van de zorgstructuur en mogelijke ondersteuning afgesproken welke wordt gehanteerd op alle scholen. Binnen ieder schoolteam zijn een aantal mensen werkzaam op het gebied van ondersteuning. Dat is de Intern Begeleider van de school, de aan de school verbonden orthopedagoog, maatschappelijk werker en JGZ-verpleegkundige. Deze mensen maken deel uit van het schoolteam en leerkrachten en ouders kunnen in overleg, een beroep doen op hun expertise.

U bent als ouder direct betrokkene wanneer het gaat om de ondersteuning van uw kind. U kent uw kind immers goed en uw inbreng is dan ook waardevol. De school zal altijd samen met u bespreken wat de beste aanpak is om uw kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. In een aantal gevallen lukt het de school niet alleen. In overleg met u zal dan gekeken worden welke mogelijke vervolgacties kunnen worden ondernomen. De school kan expertise vanuit het Steunpunt PMT vragen of een onderzoek of observatie laten doen.

Soms lukt het, ondanks alle inspanningen, niet om het kind dat te bieden wat het nodig heeft. Samen met u zal de school dan naar mogelijkheden zoeken waar dat wel kan. Dat kan een verzoek om extra ondersteuning zijn, binnen school, een andere basisschool, maar ook een SBO- of een SO-school. Dat is afhankelijk van de mogelijkheden van het kind en de benodigde ondersteuning. In overleg met u zal de school daarvoor een aanvraag indienen bij het Zorgplatform. Het Zorgplatform kan vervolgens een advies afgeven, waarna het kind een ondersteuningsarrangement binnen de eigen basisschool krijgt of op een andere school die tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte

School Ondersteunings Team (SOT)

Elke school moet er voor zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk de school doorlopen. Soms is daarbij extra hulp nodig. Dat kan hulp zijn op het gebied van leren, maar ook hulp op het gebied van gedrag, of hulp als een leerling niet lekker in zijn vel lijkt te zitten. De school werkt daarvoor samen met mensen die deskundig zijn op deze gebieden, het School Ondersteunings Team (SOT). Dit team adviseert de school en de ouders bij de begeleiding van kinderen. We moeten hierbij denken aan adviezen en begeleiding op het gebied van opvoeding, gedrag, medische en sociale problematiek, thuisproblematiek en allerlei andere zaken die niet direct met het leerproces op school te maken hebben maar daar wel invloed op hebben.

Het SOT komt vier keer per jaar bijeen onder leiding van de Intern Begeleider van de school.

Deelnemers in het SOT
Intern Begeleider BS Paus Joannes Joyce Nijhuis
Orthopedagoog stichting Keender Anneke de Jong
Maatschappelijk werker Marion Kaaks en Josje Burger
JGZ-verpleegkundige Annet Kaspers

Een kind kan niet besproken worden in het SOT zonder toestemming van de ouders. De Intern Begeleider zal, voordat uw kind in het SOT besproken wordt, altijd om toestemming vragen. Als ouders geen toestemming geven, kan een kind slechts anoniem besproken worden.

CONTACT

BS Paus Joannes
Benninkstraat 12
7481 DL Haaksbergen
Postbus 126
7480 AC Haaksbergen

Tel: 053-5721808

Verstuur mail

facebookTwitter YouTube