Groepen
Team
Nieuws

Onderwijsvisie

Onze visie op onderwijs

  • Wij willen een veilig leef- leer- en werkklimaat op onze school. Dit willen we bereiken door kinderen aan te spreken op hun competenties en welbevinden. Elk kind wordt gezien als een individu met zijn of haar talenten.
  • We willen de intrinsieke motivatie bij onze leerlingen vergroten. We willen de kinderen het zelfstandig denken, werken en leren aanleren, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige deelnemers in onze maatschappij.

Passend onderwijs

Wij willen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en hen een passend onderwijsaanbod bieden. Uitgangspunt voor ons handelen is het handelingsgericht werken(HGW). Dit zal de komende jaren steeds meer vorm krijgen binnen onze school. Onze zorgstructuur is zo opgebouwd dat alle leerlingen vanaf het moment dat zij de school binnenkomen tot het moment dat zij de school weer verlaten worden gevolgd in hun ontwikkeling. Alle leerlingen worden daarbij uitgenodigd en uitgedaagd om zo hoog mogelijke en haalbare opbrengsten te bereiken binnen hun schoolloopbaan. Hierbij gaan we uit van een open communicatie tussen leerlingen, ouders en collega’s van de school op basis van gelijkwaardigheid.

21e eeuwse vaardigheden

De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële samenleving naar een kennis- en netwerksamenleving. Het gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en ICT gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. Leerlingen hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om succesvol deel te kunnen nemen in de maatschappij van nu en in de toekomst.

Het is belangrijk dat de vaardigheden een plek krijgen in ons onderwijs. Wij zullen hier op verschillende manieren invulling aan geven tijdens verschillende lessen.

Kindgesprekken

Daarnaast willen wij leerlingen beter betrekken bij hun eigen leerproces. Dit doen we door met hen zelf in gesprek te gaan over hetgeen zij leren, de doelen die we stellen, over wat hen boeit en drijft om zo optimaal hun talenten te benutten.

Educatief partnerschap

In het verleden was er een duidelijke taakverdeling tussen ouders en school. School was verantwoordelijk voor het onderwijs, de ouders voor de opvoeding. Nu vindt er een verschuiving plaats naar educatief partnerschap. Opvoeding en onderwijs zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school, school en de ouders hebben daarbij verschillende eindverantwoordelijkheden. Ouders blijven eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen, de school blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijs. Een voorwaarde voor goed educatief partnerschap is onderling vertrouwen tussen ouders en leraren. Samen hebben wij een gemeenschappelijke inspanningsverplichting. Wij streven hetzelfde doel na: de optimale ontwikkeling van het kind.

Actief Burgerschap en sociale integratie

“Actief burgerschap” is de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.

“Sociale integratie” is de deelname van burgers aan de samenleving, in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur.

Actief burgerschap

Burgerschapsvorming brengt kinderen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en straks actief te kunnen meedoen in de samenleving. Onze school is daar een oefenplaats voor. In de klas, op het schoolplein en in de overblijfruimte, krijgen de leerlingen te maken met processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook voorkomen in de ‘echte’ samenleving.

Burgerschapsvorming laat kinderen kennismaken met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Het gaat er niet om dat ze brave burgers worden: democratisch burgerschap geeft juist recht op een afwijkende mening. Diverse aspecten daarvan komen in onze dagelijkse praktijk vaak ter sprake in bijvoorbeeld taallessen, in levensbeschouwelijke lessen of in aardrijkskunde- en geschiedenislessen.

Sociale integratie

Om een bijdrage te kunnen leveren aan een leefbare samenleving zijn sociaal-communicatieve vaardigheden essentieel. Wij willen onze leerlingen leren dat zij hun meningen, gedragingen en bijdragen aan het leefklimaat op school met anderen kunnen communiceren. Elke leerling heeft in een democratische samenleving het recht zichzelf te zijn. Maar hij heeft tevens de taak om een sociaal mens te zijn: met anderen (samen) te kunnen leven. Op school hebben wij als doel leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen (weten, kunnen, willen) bij te brengen om zich betrokken te voelen bij hun omgeving en de Nederlandse samenleving en hen in staat te stellen daaraan een bijdrage te leveren.

De ‘Kanjertraining’ helpt leerlingen vorm en inhoud te laten geven aan deze belangrijke taak. De leerkracht vervult een voorbeeldfunctie bij het in praktijk brengen van burgerschapsdoelen. Vooral daar waar het gaat om gelijkwaardigheid tussen mensen, het betrekken en motiveren van leerlingen en het ingaan op actuele gebeurtenissen en incidenten binnen en buiten de school. Daarnaast onderhoudt de leerkracht contacten met de ouders en met instanties in de schoolomgeving

Kanjertraining

De ‘Kanjertraining’ heeft een vaste plek binnen onze school. Ook dit schooljaar zullen we weer veel aandacht schenken aan het gedrag van de kinderen in het algemeen. We proberen de volgende doelen te bereiken:

De leerkracht wordt gerespecteerd.

Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.

  • Leerlingen durven zichzelf te zijn.
  • Leerlingen voelen zich veilig.
  • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
  • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
  • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

De Kanjerlessen worden aan alle kinderen van de school gegeven en staan wekelijks op het lesprogramma.

We houden één keer in de 5 jaar een ouderavond waarbij alle ouders en betrokkenen van onze school worden uitgenodigd. Hierbij wordt de wijze waarop wij vormgeven aan de Kanjertraining gepresenteerd.

Voor alles geldt eigenlijk dat u bij vragen en/of problemen van harte welkom bent om deze met ons te bespreken. We zullen wellicht niet altijd een oplossing ‘kant en klaar’ hebben, maar in gesprek kun je vaak een heel eind komen. Juist vanuit vertrouwen naar elkaar kun je dan meestal vlot een passende weg vinden die voor uw kind, u en ons prettig kan zijn.

Leerlingenraad

Een aantal jaren geleden hebben we een leerlingenraad opgericht. Maandelijks heeft de leerlingenraad overleg met de directie en/of een teamlid om van gedachten te wisselen en om plannen en wensen uit te voeren. De leerlingenraad heeft een eigen brievenbus en inventariseert welke wensen en ideeën leerlingen hebben m.b.t. het onderwijs en schoolse zaken. Twee leerlingen uit groep 8 zitten de ‘vergadering’ voor, leerlingen uit groep 5 t/m 7 zitting in deze raad.

Ook uitkomsten van het leerlingtevredenheidsonderzoek worden met de leerlingenraad besproken. Zij kunnen aangeven of zij zich herkennen in de resultaten en denken mee over eventuele oplossingen voor problemen die hieruit naar voren komen.

CONTACT

BS Paus Joannes
Benninkstraat 12
7481 DL Haaksbergen
Postbus 126
7480 AC Haaksbergen

Tel: 053-5721808

Verstuur mail

facebookTwitter YouTube