Groepen
Team
Nieuws

Onze school

Onze school in beeld

Onze Kanjerschool is gelegen in een van de oudere woonwijken van Haaksbergen dicht bij het centrum.

De leerlingen van onze school komen vanuit verschillende wijken in en rond het centrum van Haaksbergen. Zij zijn afkomstig uit gezinnen die een afspiegeling vormen van de maatschappij, kinderen met verschillende culturele achtergronden.

Er is veel betrokkenheid en hulp van ouders op diverse terreinen binnen en buiten de school. Daar zijn we erg blij mee! Wij hebben een actieve ouderraad en medezeggenschapsraad.

De school telt op 1 augustus 2018 ongeveer 155 leerlingen en groeit in dat schooljaar uit naar ruim 165 leerlingen. We werken met 7 groepen, gebaseerd op een gemiddelde groepsgrootte van 25 leerlingen per groep. We zijn blij dat ook dit schooljaar nieuwe ouders hun kinderen toevertrouwen aan onze school!

Kanjerschool

We willen een open sfeer bewerkstelligen door kinderen, leerkrachten en ouders te laten samenwerken en door gezamenlijk verantwoording te dragen om ‘samen school te zijn’. Wij gebruiken hierbij de werkwijze van het Kanjerproject op onze school.

Kanjer            

Hier ben ik
Het is goed dat ik er ben
Er zijn mensen die van mij houden
Niet iedereen vindt mij aardig
Dat hoort zo
Ik luister wel naar kritiek
Ik zeg wat ik voel en wat ik denk
Doet iemand vervelend tegen mij?
Dan haal ik mijn schouders op
Doet iemand rot, dan doe ik niet mee
Ik gedraag me als een kanjer
Want ik ben een Kanjer!

Als je met veel kinderen en volwassenen bij elkaar bent en een schoolgebouw deelt, dan is het prettig om van elkaar te weten hoe je met elkaar om wilt gaan. Dit doen wij vanuit de Kanjertraining. De lessen die we daarbij hanteren gaan over vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

De Kanjerlessen zijn effectief, duidelijk en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders. Met de Kanjerlessen gaan we juist uit van het positief aanspreken van elkaar op gedrag en kunnen problemen waar mogelijk worden voorkomen, juist door ze op een bepaalde manier bespreekbaar te maken.

Dit alles proberen we te bereiken middels een vijftal uitgangspunten:

  • We vertrouwen elkaar.
  • We helpen elkaar.
  • Niemand speelt de baas.
  • Niemand lacht uit.
  • Niemand doet zielig.

U kunt meer informatie vinden op de website www.kanjertraining.nl  of via het ouderboek die u bij school kunt lenen

Een katholieke basisschool

Wij willen onderwijs geven vanuit de katholieke geloofsovertuiging en de daaruit voortvloeiende visie op mens en maatschappij, de waarden en normen. Dit zie je terug bij de lessen levensbeschouwing en tijdens de gezamenlijke vieringen op school. Ook kinderen met een andere geloofsovertuiging zijn bij ons welkom. We verwachten dat zij onze katholieke identiteit respecteren en dat zij aan alle godsdienstige activiteiten binnen de school meedoen.

Schoolvieringen

Op weg naar Kerstmis vieren wij op school gezamenlijk Advent en de Kerstviering. Tijdens de Witte Donderdagviering bezoeken we de Pancratiuskerk in het centrum van Haaksbergen. Onder verantwoordelijkheid van de parochie en ouders bereiden de kinderen van onze school hun Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel voor. School ondersteunt daarbij op aanvraag van de parochie en ouders.

Gezinsvieringen

In de verschillende parochiekerken is een paar keer per jaar een gezinsviering, een viering voor kinderen en volwassenen. De werkgroep gezinsvieringen bereidt deze vieringen voor. De katholieke scholen verzorgen bij toerbeurt een gezinsviering in een van de kerken die horen bij de Sint Franciscusparochie. Wij werken ook mee aan de voorbereiding van zo’n viering. Het schoolkoor, gevormd door leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 die mee willen zingen, verzorgt de zang in de viering. De liedjes van de viering worden op school ingestudeerd. Ook worden er teksten door kinderen voorgelezen tijdens de viering.

CONTACT

BS Paus Joannes
Benninkstraat 12
7481 DL Haaksbergen
Postbus 126
7480 AC Haaksbergen

Tel: 053-5721808

Verstuur mail

facebookTwitter YouTube