De OR organiseert voor de kinderen meerdere activiteiten, van Sint en Kerst, tot schoolreisjes en eens een keer een traktatie. De OR heeft hiervoor geldelijke middelen nodig om dit te kunnen uitvoeren. We vragen van ouders een vrijwillige bijdrage in de kosten. De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is, evenals voorgaande jaren, vastgesteld op € 32,50 per kind.
Wij verzoeken de ouders het bedrag a €32.50 per kind voor 1 januari 2019 over te maken op: Stichting Ouderraad Pausjoannesschool Rekeningnummer NL40 RABO 0118 0051 70 o.v.v. “ouderbijdrage + Voor- en achternaam kind(eren) + groep”.