Met de invoering van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (W.M.O.) per 1 februari 1982 is de taak van de ouders binnen de school van hun kind belangrijk uitgebreid. Immers, de W.M.O. schrijft voor dat er aan elke school een Medezeggenschapsraad (M.R.) verbonden moet zijn.
De M.R is niet hetzelfde als de ouderraad (O.R.) die aan onze school is verbonden. De O.R. denkt mee over inhoudelijke zaken, organiseert en coördineert allerlei activiteiten.
De Medezeggenschapsraad is binnen het schoolgebeuren een beleidsorgaan en een inspraakorgaan van ouders en personeel met als doelen:
  • Het beïnvloeden van het beleid van het schoolbestuur namens de ouders en het personeel. Dat wil zeggen invloed uitoefenen op de besluitvorming van het bestuur. Dit kan zij doen met behulp van haar reglementair vastgestelde rechten en bevoegdheden.
  • Het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg.
De raad bestaat voor de helft uit de leden die rechtstreeks uit en door het personeel worden gekozen en voor de helft uit leden die rechtstreeks uit en door ouders worden gekozen. De M.R bestaat ten hoogste uit zes leden. Welke leden namens onze school in de Medezeggenschapsraad zitten vindt u hier.
De kern voor het goed functioneren van de medezeggenschap is en blijft gelegen in een goede samenwerking tussen M.R. en het bevoegd gezag en tussen M.R. en haar achterban, dus u als ouders.
De M.R. krijgt regelmatig brieven, mededelingen en veranderingen door van het bestuur van Stichting Keender. De M.R. moet dan toestemming en/of advies geven.
Een goede communicatie met de O.R. van onze school is noodzakelijk. De notulen van beide vergaderingen worden aan elkaar gegeven.
Een goed contact met de directie en het team van onze school is ook belangrijk. Tevens heeft de directeur een adviserende stem in de M.R..
Enkele taken van de M.R. zijn:
  • meedenken en meebeslissen in schoolse zaken
  • het jaarlijks bekijken van onze schoolgids en het doorgeven van eventuele wijzigingen
  • adviseren ten aanzien van vast te stellen vakantierooster
  • toestemming geven aan de invulling v.h. nieuwe schooljaar w.b. groepssamenstellingen en personele bezetting.
  • opstellen van een jaarplan

Tot slot

Iedere ouder heeft wel eens de behoefte op school te komen praten over zijn/haar kind of over een bepaalde situatie.
Meestal zult u daarvoor naar de groepsleerkracht of de directeur gaan. Het kan ook zijn dat u iets wilt bespreken of voorstellen over algemene schoolse zaken. U kunt hiervoor altijd terecht bij een van de leden van de M.R. Zij nemen dit dan op als een agendapunt. U kunt zo’n vergadering ook bijwonen als u dat wilt. Op deze manier kunt u meehelpen onze school op een zo’n goed mogelijke manier te laten functioneren.