De ouderraad (OR) bestaat uit ouders van onze school die samen met het team activiteiten op school organiseren, zoals Sinterklaas, Kerst of de Koningsspelen. Verder ondersteunen zij leerkrachten op een allerlei praktische manieren. De ouderraad is een vereniging met een eigen bestuur en eigen financiën. De OR vergadert maandelijks op school om voor onze kinderen de activiteiten mooi vorm te geven, hierbij is ook altijd een teamlid aanwezig. Deze vergaderingen zijn openbaar. Ouders van leerlingen kunnen zich kandidaat stellen voor de ouderraad.
Enkele taken van het dagelijks bestuur zijn:
 • opstellen en voorbereiden van de agenda van de maandelijkse ouderraadsvergadering (DB)
 • uitwerken en versturen van agenda (secretaris)
 • leiden van de vergadering (voorzitter)
 • notuleren en verslagen maken (secretaris)
 • vastleggen vergaderdata (DB)
 • jaarlijks financieel overzicht maken en regeling kascontrole (penningmeester)
 • begrotingsvoorstel maken (penningmeester)
 • zorgen voor attenties bij jubilea, ziekte e.d. (DB)
 • beheer van de gelden (penningmeester)
 • verzorgen van externe correspondentie (DB)
 • toezien op de uitvoering van genomen besluiten (voorzitter)
De OR heeft naast het DB meerdere leden die de andere taken verzorgen. Daarnaast zijn ze ook contactpersonen voor een bepaalde groep. Dit houdt in dat zij contact houden tussen de leerkracht en hem/haarzelf en de ouders en tevens assisteren bij zaken betreffende deze groep, bijvoorbeeld sinterklaas-viering, kerstviering, schoolreisje, excursies e.d.
Verdere taken van de OR zijn:
 • mede organiseren van de sinterklaas- en kerstviering, carnaval, jaarsluiting, algemene ouderavond, schoolreisje, slotavond, groep 8 e.d.
 • oud papierinzameling
 • huishoudelijke zaken bij activiteiten
 • organiseren ouderhulp
 • innen van de ouderbijdrage