Groepen
Team
Nieuws

MAAND ARCHIEF

Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders van onze school die samen met het team er proberen voor te zorgen dat met name de buitenschoolse activiteiten op school een soepel verloop hebben. Ouders van leerlingen kunnen zich kandidaat stellen voor de ouderraad.
Uit de leden van de OR wordt een voorzitter, penningmeester en secretaris gekozen. Zij vormen tevens het Dagelijks Bestuur (DB) van de ouderraad.
Zij komen samen met een directielid maandelijks voor de ouderraadsvergadering bij elkaar om zaken aangaande de school te bespreken.
Enkele taken van het dagelijks bestuur zijn:
 • opstellen en voorbereiden van de agenda van de maandelijkse ouderraadsvergadering (DB)
 • uitwerken en versturen van agenda (secretaris)
 • leiden van de vergadering (voorzitter)
 • notuleren en verslagen maken (secretaris)
 • vastleggen vergaderdata (DB)
 • jaarlijks financieel overzicht maken en regeling kascontrole (penningmeester)
 • begrotingsvoorstel maken (penningmeester)
 • zorgen voor attenties bij jubilea, ziekte e.d. (DB)
 • beheer van de gelden (penningmeester)
 • verzorgen van externe correspondentie (DB)
 • toezien op de uitvoering van genomen besluiten (voorzitter)
De OR heeft naast het DB meerdere leden die de andere taken verzorgen. Daarnaast zijn ze ook contactpersonen voor een bepaalde groep. Dit houdt in dat zij contact houden tussen de leerkracht en hem/haarzelf en de ouders en tevens assisteren bij zaken betreffende deze groep, bijvoorbeeld sinterklaas-viering, kerstviering, schoolreisje, excursies e.d.
Verdere taken van de OR zijn:
 • mede organiseren van de sinterklaas- en kerstviering, carnaval, jaarsluiting, algemene ouderavond, schoolreisje, slotavond, groep 8 e.d.
 • oud papierinzameling
 • huishoudelijke zaken bij activiteiten
 • organiseren ouderhulp
 • innen van de ouderbijdrage
De OR houdt eens per maand een vergadering die voor ouders openbaar is. Natuurlijk zijn hierbij ook enkele teamleden aanwezig.

CONTACT

BS Paus Joannes
Benninkstraat 12
7481 DL Haaksbergen
Postbus 126
7480 AC Haaksbergen

Tel: 053-5721808

Verstuur mail

facebookTwitter YouTube